Menu
Your Cart

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 
sticcars.com: sticcars.com (www.sticcars.com, Parklaan 3, 9665 HB Oude Pekela Nederland)
 
KvK 70204705
BTW NL001431831B44
Bankgegevens: Rabobank 122860721, IBAN NL28RABO0122860721, BIC RABONL2U T.n.v. sticcars.com;
 
Koper: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die al dan niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wederpartij van sticcars.com met wie sticcars.com een overeenkomst aangaat of met wie sticcars.com in bespreking of (digitale) onderhandeling is over het sluiten van een (koop)overeenkomst;
Overeenkomst: iedere overeenkomst tot levering van Producten die digitaal tussen sticcars.com en Koper op afstand tot stand komt;
Product(en): alle sticcars.com-producten, waaronder mede begrepen (digitale) afbeeldingen en technische specificaties die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;
website: de website van sticcars.com;
Verkoop op afstand: een door sticcars.com georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
Aanbod: elke aanbieding van Producten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals sticcars.com die op haar website, in haar catalogus, folders of anderszins aan de Koper doet;
Prijs: de prijs van het aangeboden Product, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;
Zichttermijn: de termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
Partijen: sticcars.com en Koper gezamenlijk.
 
 
Artikel 2 Toepasselijkheid
De Voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten op afstand en voor alle handelingen, aanbiedingen en overige rechtshandelingen tussen sticcars.com en de Koper.
De Voorwaarden worden voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten aan de Koper op de website verstrekt opdat de Koper voor het aangaan van de Overeenkomst kennis kan nemen van de inhoud van de Voorwaarden.
 
 
Artikel 3 Aanbod
Tenzij anders aangegeven kunnen offertes en aanbiedingen van sticcars.com slechts worden aanvaard indien en voor zover deze op de website staan weergegeven. Het uitbrengen van een prijsopgave, offerte of soortgelijke mededeling verplicht sticcars.com niet tot het sluiten van een overeenkomst.
Alle opgaven door sticcars.com op de website van (technische) specificaties van de Producten zijn met zorg gedaan maar sticcars.com kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte (digitale) afbeeldingen en informatie zijn slechts aanduidingen van de Producten. De aangeboden Producten en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciele oogmerk duidelijk moet blijken.
sticcars.com staat uitdrukkelijk niet in voor haar aanbevelingen of adviezen terzake van het gebruik van de Producten.
Alle technische eisen die door de Koper aan de te leveren Producten worden gesteld en die afwijken van de normaal geldende eisen, dienen voor het sluiten van de Overeenkomst door de Koper aan sticcars.com uitdrukkelijk kenbaar gemaakt te worden.
 
 
Artikel 4 Zichttermijn (niet goed, geld terug)
Doordat de producten die bij sticcars.com bestelt worden altijd in opdracht geproduceerd worden, en derhalve iedere order maatwerk is, kunnen bestelde Producten niet meer worden geretourneerd. Met andere woorden: een zichttermijn is niet van toepassing vanwege de specifieke aard (maatwerk of een product met een ander persoonlijk karakter) van de door sticcars.com geboden Producten .
 
 
Artikel 5 Totstandkoming van de Overeenkomst
De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand na digitale aanvaarding van de Koper nadat de Koper de op de website vermelde bestelprocedure heeft doorlopen volgens de aangegeven instructies dan wel na de uitdrukkelijke digitale aanvaarding door sticcars.com van een door de Koper gedane digitale bestelling.
sticcars.com treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.
De Koper wordt geacht bevoegd te zijn om een Overeenkomst af te sluiten.
 
 
Artikel 6 De prijs, bestelkosten
Alle prijzen van sticcars.com zijn uitgedrukt in Euros en inclusief omzetbelasting, een en ander tenzij anders aangegeven. Alle bestellingen worden binnen Nederland gratis bezorgd.
sticcars.com is bevoegd de prijzen van de Producten te wijzigen. Voor gevolgen van drukfouten op de website ten aanzien van de prijzen aanvaardt sticcars.com geen aansprakelijkheid.
Voordat de overeenkomst op afstand tot stand komt, wordt men duidelijk op de hoogte gebracht van de totaalprijs inclusief belastingen en eventuele verzendkosten. Daarnaast worden alle kosten gespecificeerd weergegeven.
 
 
Artikel 7 Betaling
De Koper dient de door hem krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen bij vooruitbetaling (Ideal, Paypal, Creditcard, MisterCash, DirectEbanking en zelf overmaken) aan sticcars.com te voldoen op het tijdstip en de wijze zoals overeengekomen, zonder enige korting, verrekening en/of opschorting.
Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 30 dagen schriftelijk ter kennis van sticcars.com worden gebracht.
 
 
Artikel 8 De uitvoering van de bestelling
sticcars.com staat er voor in dat de goederen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
sticcars.com zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen.
Als plaats van levering geldt het adres van de Koper dat het laatst aan sticcars.com kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
De Producten worden altijd in opdracht van Koper geproduceerd. Indien een Product tijdelijk niet produceerbaar is, krijgt de Koper hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien levering niet mogelijk is, krijgt de Koper hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft de Koper in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
De door sticcars.com opgegeven afleveringstermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. 
 
 
Artikel 9 Levering en risico
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de aflevering en de risico-overgang van de Producten en de verpakking daarvan steeds af levering. De Koper is verplicht de Producten af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd.
De Koper draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen de afleveringstijdstippen.
Risico en eventuele schade door het verwijderen van de Producten vallen altijd onder verantwoordelijkheid van de Koper.
Indien de Koper de Producten om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet tijdig afneemt, de afname van de Producten weigert, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. sticcars.com is alsdan gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Koper op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. De Koper blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.
sticcars.com heeft te allen tijde het recht in gedeelten te leveren.
 
 
Artikel 10 Gebreken, klachttermijn
De Koper dient de gekochte Producten bij levering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Koper na te gaan of de geleverde Producten aan de Overeenkomst beantwoorden, te weten:
-of de juiste Producten zijn geleverd;
- of de geleverde Producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de Koper deze binnen bekwame tijd na ontdekking aan sticcars.com te melden.
Na het ontdekken van enig gebrek is de Koper verplicht om het gebruik, de bewerking of verwerking van de betreffende Producten onverwijld te staken.
 
 
Artikel 11 Garantie
Tenzij uitdrukkelijk anders in de Overeenkomst is bepaald, garandeert sticcars.com - onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de Koper toekent - vanaf het moment van aflevering gedurende 12 maanden de kleur en vorm van de Producten conform de specificaties. De overeengekomen garantie geldt niet in het geval dat, naar het oordeel van sticcars.com, de Producten niet voor het beoogde gebruik zijn aangewend door de Koper of indien de gebruiksinstructies niet (geheel of gedeeltelijk) op de juiste wijze zijn opgevolgd door de Koper. Daarnaast geldt de overeengekomen garantie niet voor de hechting van de Productien indien deze niet door sticcars.com (of 1 van haar medewerkers) zijn aangebracht.
Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de Producten een gebrek vertonen is sticcars.com verplicht binnen 30 dagen nadat de Koper hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld voor vervanging van de gebrekkige Producten zorg te dragen.
De Koper dient aan te tonen dat de Producten binnen de garantietermijn een gebrek vertonen, waarbij geldt dat de Koper slechts vervanging van de Producten of ontbinding van de koopovereenkomst kan vorderen indien de Koper aantoont dat de Producten zoveel gebreken vertonen of hebben vertoond dat deze niet aan de Overeenkomst beantwoorden en dat deze gebreken vervanging van de Producten of ontbinding van de Overeenkomst rechtvaardigen.
De garantie van de Producten beperkt zich slechts tot de vervanging van de Producten en evenueel het opnieuw aanbrengen (indien de Producten door sticcars.com zijn aangebracht). Onder de garantie vallen niet de kosten en risicos voor het verwijderen van de Producten danwel schade voortvloeiend uit het verwijderen of verkeerd gebruik van de Producten. Plak niet onder een temperatuur van 10 graden Celcius. sticcars.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele beschadigingen voor, tijdens en na het aanbrengen van de sticker. Ook beschadigingen die optreden bij het verwijderen van de sticker zijn voor eigen risico.

 

sticcars.com staat uitdrukkelijk niet in voor haar aanbevelingen of adviezen terzake van het gebruik van de Producten.
 
 
Artikel 12 Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie daaronder wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop sticcars.com geen invloed kan uitoefenen, waaronder de omstandigheid dat toeleveranciers van sticcars.com niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen waardoor sticcars.com (tijdelijk) niet in staat is haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) na te komen.
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van sticcars.com opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door sticcars.com niet mogelijk is, langer duurt dan een maand zijn beide Partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 
 
Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de Producten gaat over op de Koper nadat deze al hetgeen hij in verband met krachtens de Overeenkomst afgeleverde of af te leveren Producten aan sticcars.com verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele krachtens zodanige Overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.
 
 
Artikel 14 Intellectueel eigendom
sticcars.com behoudt alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar gedane (digitale) aanbiedingen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
De woord- en beeldmerken alsmede fotos en logos en teksten die gebruikt en vertoond worden op de website mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van sticcars.com niet door de Koper of door hem ingeschakelde derden worden gebruikt.
De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van sticcars.com ongeacht of aan de Koper voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. De Koper staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van sticcars.com, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de Producten, bijvoorbeeld door de Producten te kopieren, te bewerken of na te maken.
 
 
Artikel 15 Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden Koper
De Koper zal aan sticcars.com alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.
 
 
Artikel 16 Privacy
sticcars.com dient bij het gebruik van persoonsgegevens de bijzondere zorgvuldigheid in acht te nemen zoals is voorgeschreven in de nationale regelgeving.
Indien de Koper aan sticcars.com te kennen heeft gegeven geen commerciele communicatie per post, telefoon, e-mail en dergelijke te willen ontvangen, dient deze wens gerespecteerd te worden.
sticcars.com is verplicht op het ogenblik dat de Koper zijn e-mailadres achterlaat op zijn website, hem te informeren over wat daarmee gebeurt. Daarmee heeft de Koper de mogelijkheid aan te geven of hij al dan niet commerciele e-mails wenst te ontvangen. Tevens dient sticcars.com voor het verstrekken van e-mail adressen aan derden dezelfde mogelijkheden aan de Koper te bieden.
Indien sticcars.com het initiatief neemt tot het (laten) voeren van een commercieel telefoongesprek, dient de identiteit van het bedrijf en het commerciele doel van het gesprek aan het begin daarvan duidelijk gemaakt worden en zal het gesprek afgebroken worden indien Koper daartoe de wens te kennen geeft.
 
 
Artikel 17 Overdracht van rechten en verplichtingen
Het is sticcars.com toegestaan de in enige Overeenkomst met de Koper omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.
 
 
 
Artikel 18 Informatie op website
sticcars.com neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op de website juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet steeds uit te sluiten en de Koper dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie.
Bepaalde verwijzingen op de website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden en waarover sticcars.com geen controle heeft.
Aangezien sticcars.com geen invloed heeft op de wijze waarop de informatie op de website door de Koper wordt benut, is sticcars.com niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van dergelijke informatie.
 
 
Artikel 19 Geschillen
Op overeenkomsten tussen sticcars.com en de Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Ingeval van een klacht van de Koper over sticcars.com dient de Koper de klacht schriftelijk in te dienen bij sticcars.com en deze te sturen naar het in deze Voorwaarden genoemde adres (tevens bezoekadres). sticcars.com dient de klacht binnen een maand na ontvangst te hebben afgewikkeld. Indien afwikkeling binnen deze termijn niet mogelijk is, zal sticcars.com de Koper hiervan op de hoogte stellen. Indien de Koper de oplossing van de klacht niet acceptabel acht, is de hiervoor genoemde geschillenregeling van kracht.
 
 
Artikel 20 Copyright, merkrecht en gebruik beeldmerken
Deze website toont logos en afbeeldingen die kunnen behoren aan bedrijven en licentiehouders. Voordat u een bestelling plaatst dient u goedkeuring te hebben van de licentiehouder om deze producten te mogen bestellen.
 
De producten aangeboden op deze website geven slechts onze collectie en mogelijkheden weer.
Er wordt pas gestart met de productie op het moment van verkoop.
Iedere order wordt speciaal op verzoek van de Koper geproduceerd.
sticcars.com gaat ervan uit dat de Koper die een Overeenkomst tot stand brengt waarin een logo of beeldmerk is opgenomen, Koper hiervoor de toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar van het logo / beeldmerk.
sticcars.com zal niet zelf aktie ondernemen om na te gaan of de Koper daadwerkelijk de rechten om het betreffende logo / beeldmerk te voeren. Deze verantwoordelijkheid ligt compleet bij de Koper.
sticcars.com is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de door Koper bestelde logos / beeldmerken.
sticcars.com produceerd enkel Producten waarin een logo of beeldmerk is opgenomen in opdracht van de Koper.